Ščúrnica

Pomozte zachránit bělokarpatský les

Dary za rok 2021

stav k 31. 12. 2022

567 405,-Kč

číslo účtu: 9999922/0800 spec. symbol 103

DĚKUJEME :)

Vykoupené území

k 04. 11. 2020 je vykoupeno 39.5 ha ve vlastnictví a 10.5 ha ve spoluvlastnictví
mapa lokality »

Kontakt

Český svaz ochránců přírody – Pozemkový spolek KOSENKA

Brumovská 11
766 01 Valašské Klobouky
Kde nás najdete

tel: 736 777 144
email: [email protected]
URL: www.kosenka.cz

Fotogalerie

Vstoupit

Děkujeme všem

kteří nás podporují při sbírce na záchranu přirozených bělokarpatských lesů.

Mediální partner sbírky
Český rozhlas Olomouc

Do hor
Horský spolek
Koření
Biopotraviny
Ekoserver
Průhledy
Strom života
Dobrý krámek
Enviweb
Ekolist
Nadace Veronica

Místo pro přírodu - Ščúrnica

Za posledních 50 let vzal člověk přírodě České republiky na rozvoj měst, dopravních staveb, technických děl a průmyslových zón neuvěřitelných 4 000 čtverečních kilometrů. Pro představu je to čtverec o straně 63 kilometrů! Je to také 5% území celé České republiky! Co s tím děláme dnes? ”

Program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu zajišťuje nejcennější území přírody a další území přírodě vrací.

Cílem je vykoupit z příspěvků dobrovolných dárců cenné přírodní lokality a pozemky, na kterých bude umožněn návrat přírodě.
Mnohé vzácné části krajiny byly v minulosti zničeny a členové Českého svazu ochránců přírody společně s Vaší pomocí usilují o jejich obnovu a ochranu. Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s místními pozemkovými spolky zajistí řádnou a trvalou péči o tato území.

Formou veřejné sbírky sbírá finanční prostředky, které pak používá na výkupy pozemků a na uhrazení nákladů s ním bezprostředně souvisejících (např. odhad ceny pozemku či, poplatky za zápis do katastru nemovitostí). Do (zákonem povolených) 5% z výtežku sbírky je od 2. roku sbírky používáno též na její provoz (poštovné, propagace). Z peněz získaných veřejnou sbírkou nebude hrazena následná údržba vykoupených území.

Součástí programu a celonárodní finanční sbírky je i sbírka na záchranu přirozených lesů Bílých Karpat. Po 12 letech trvání sbírky i s mezinárodní účastí se již podařilo vykoupit 24 ha převážně stoletého jedlobukového a smíšeného lesa v severovýchodní části Bílých Karpat. Tomuto lesu již hrozilo vykácení.

Les Ščúrnica je dnes ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a je ponechán přirozenému vývoji k pralesu.

Ščúrnica

V trojúhelníku tvořeném vrcholy Ploščiny (739 m.n.m.), Černá hora (664 m.n.m.) a Polomy (659 m.n.m.) v severovýchodním hřebenu Bílých Karpat se nachází enklávy unikátně zachovalých zbytků přírodě blízkého karpatského lesa.

Vyskytují se zde až 120 let staré lesní porosty s převahou jedle (85%). Dále porosty tvoří smrk, buk, bříza bradavičnatá a vtroušený habr a javor klen.

První vykoupené pozemky (jádro většího přírodě blízkého celku) o výměře 4,2 ha tvoří úzký pás, v jehož severní části se nachází pramenná roklina se studánkou Ščúrnica, která dala lokalitě jméno. Ve východní části je i menší lesní loučka. Na les bezprostředně navazuje přírodní rezervace Ploštiny lučního charakteru.

pramen

Další vykoupené pozemky o rozloze 20 ha jsou samostatným celkem na východním svahu vrcholu Polomy (659 m n. m.). Nacházejí se zde převážně různověké smíšené porosty (13 ha). Dále jsou zde významné krásné smíšené porosty s převahou jedle (4,5 ha) a v malém zastoupení i smrkové porosty (2,5 ha).

Význam

Jde o přírodě blízký různověký porost, ve kterém nalezneme všechny stádia lesa (od semenáčků až po rozpadající se „mrtvé“ kmeny). Les je součástí genové základny jedle. Některé jedle zde dosahují stáří až 120 let.

S přírodě blízkou druhovou a věkovou skladbou lesa souvisí též druhová pestrost. Mimo jiné se tu vyskytuje několik vzácných druhů ptáků (strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, holub doupňák, několik druhů dravců a sov), dva druhy orchidejí (kruštík širolistý, vemeník dvoulistý), bělozářka větevnatá (vyskytující se obecně spíše v teplejších oblastech) či méně běžné druhy dřevin v podrostu (kalina obecná, jilm habrolistý).
Nesporný a stále rostoucí je též význam klimatický, půdoochranný a vodohospodářský.

Spolu se sousední luční rezervací Ploštiny, na které probíhá tradiční obhospodařování pastvou ovcí, vytváří ukázku typické bělokarpatské mozaiky horských společenstev – modelový příklad ochrany a citlivého využití krajiny.

Historie

Historicky jde o původní selský les, kde se v minulosti hospodařilo typickým výběrným způsobem hospodaření – vyřezávaly se pouze konkrétní stromy dle potřeby, les nebyl nikdy úplně smýcen. Hospodaření nebylo nikdy příliš intenzivní a v posledních desetiletích zde neprobíhaly těžební zásahy vůbec. V roce 2003 dosáhl les mýtního věku a akutně tak hrozilo jeho postupné smýcení. Český svaz ochránců přírody se rozhodl ho zachránit a proto ho v rámci kampaně „Místo pro přírodu“ vykoupil. Prostředky na jeho výkup byly získány aktivitami, organizovanými místní ZO ČSOP KOSENKA. Plocha lesa bude dalšími výkupy, případně spoluprací se současnými vlastníky postupně rozšiřována na cílový stav cca 30 ha, kdy již mohou přírodní procesy v lese nerušeně probíhat.

Péče o lokalitu

Akutním úkolem v péči o lokalitu je ochrana semenáčků jedle a dalších dřevin před okusem zvěří. Cílovým stavem je bezzásahové území, kde by se mohla příroda vyvíjet svobodně bez přímého vlivu člověka.

Do vykoupených pozemků zasahuje v západní části též malá část smrkové monokulturní mlaziny. Způsob převodu tohoto zcela nepřírodního lesa na přirozenou skladbu a zapojení do komplexu pralesa Ščúrnica bude cílem studií v několika nejbližších letech.

Přístup

Po hřebenové červeně značené cestě od rekreačního střediska Královec nad Valašskými Klobouky asi 2 km k východu – les Ščúrnica začíná vpravo pod cestou asi 200 m za vrcholem Ploštin (s krásným výhledem na Karpaty západního Slovenska).

Při návštěvě lesa prosím respektujte, že jsme zde pouhými hosty!

Aktuálně

Živé dřevěnice 2023

Srdečně zveme všechny v sobotu 26. 8. 2023 od 13 hodin na akci Živé dřevěnice ve Valašských Kloboukách s bohatým programem /viz příloha/. Máme se čím pochválit, povzbudit, potěšit. Tož těšíme se i na Vás. Konec prázdnin je vítanou příležitostí k našemu setkání. Pozdravy všem Miroslav Janík »

Infolist 2 - 2023

Aktuální informace z KOSENKY čtěte v novém Infolistu... »

Ztráty a nálezy z Kosení

Na Kosení zůstalo několikero svršků (asi se během vašeho pobytu oteplilo) a taky flaška na vodu, gumáky , žlutý ručník, několik kšiltovek,... Podívejte se na přiloženou fotku a pokud je něco z toho vaše přijďte si pro to na Kosenku nebo se ozvěte na [email protected] nebo telefon 605876290 a domluvíme se, jak to předáme. Kéž věci najdou své majitele. O co se nikdo nepř »

Kudy na Kosení?

Jedete-li za námi poprvé, můžete si stáhnout/vytisknout plánek cesty, jak se dostat do tábora v Bílých Potokách. Nebo si udělejte náhled nad aplikací GoogleMaps. Určitě nás najdete :) A doporučení - auta nechte doma nebo aspoň v Kloboukách :) »

Aktuality k přípravám Kosení

Přijďte pomoci, přijďte pomoci našim jedinečným loukám. Příjďte oslavit krajinu Bílých Karpat. »

Plakát k 43. Kosení bělokarpatských luk

Pozvánka na 43. Kosení bělokarpatských luk ke sdílení, vytištění, ... »

Přípravy na kosení - přijďte přidat ruku k dílu :)

Milí členové, nedělní 11.6. poznávací oddechová vycházka i úterní 13.6. přípravy na Kosení se podařily (viz foto v příloze). Připravili jsme tyčovinu na obnovu poničené kuchyně, Martin odvezl na Potoky. Obracíme se na Vás s prosbou o účast na dalších pracovních přípravách letošního Kosení! Úterý 20. června od 16 hodin na Potokoch zpracovat další mater »

Všechny aktuality »

© 2020 ČSOP KOSENKA | user | nahoru ↑

ČSOP KOSENKA Brumovská 11 766 01 Valašské Klobouky | tel/fax: 577 320 145, GSM: 736 777 144 | [email protected] | http://www.kosenka.cz